امروز: جمعه, ۱۳ تیر ۱۳۹۹ - 03 July 2020

آخرین اخبار

اخبار برگزیده

مصرف و قیمت بنزین

الگوی تاریخی در مواجهه با مصرف و قیمت بنزین

... است، می‌توان درخصوص چگونگی مواجهه با مصرف و قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی بحثی کارشناسی داشت. البته اینکه دولت روحانی بعد از چند سال بی‌تحرکی گامی برداشته شایسته تقدیر است لیکن با بحث‌های کارشناسی باید ...